Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Projekt Wisła

projekt wisła modelowanie BIM w infrastrukturze

Zadanie: Rozbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ujścia Potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy.

Inwestor: PGW Wody Polskie, RZGW Kraków

Daty: Lipiec 2020 – obecnie

Projekt Wisła miał być sztandarowym zadaniem HydroBIM. Wygraliśmy przetarg na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Samo projektowanie przebiegało szybko: BIM, modelowanie 3D, nawet pokusiliśmy się o wykonanie Digital Twin przepompowni… Niestety, projekt ciągnie się już czwarty rok, z powodu opieszałości urzędników, którzy nieustannie przedłużają procedowanie, powołując się na skomplikowany charakter sprawy. Wreszcie otrzymaliśmy Pozwolenie wodnoprawne!

Opis zamówienia

Zamówienie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wraz z nadzorem autorskim, w celu złożenia kompletnego i skutecznego wniosku o uzyskanie decyzji PNRI, zgodnie z Ustawą z 8 lipca 2010 roku o specjalnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji dotyczących budowli przeciwpowodziowych (Dziennik Ustaw z 2024 roku, poz. 274).

Na podstawie stworzonej dokumentacji będą przeprowadzane prace budowlane i montażowe dla projektu p.n. „Rozbudowa lewego wału przeciwpowodziowego Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy: Odcinek 1 – Lewy wał Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do stacji pomp P1, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce (14,520 km), Odcinek 2 – Lewy wał Wisły na terenie gminy Nowe Brzesko (2,820 km), Odcinek 3 – Lewy wał Wisły od miejscowości Morsko do ujścia rzeki Nidzicy (10,160 km), gmina Koszyce”.

integracja bim gis

Zakres dokumentacji obejmuje lewy wał Wisły na odcinku od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy, o łącznej długości 27,50 km (według ewidencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).

Projekt Wisła – etapy realizacji zadania

 • Przygotowanie inwentaryzacji przyrodniczej.
 • Opracowanie kompleksowych rozwiązań projektowych związanych z rozbudową wału przeciwpowodziowego wraz z infrastrukturą związaną z nim funkcjonalnie i technologicznie.
 • Opracowanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 • Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Przygotowanie operatu wodnoprawnego i złożenie wniosku do Ministerstwa Infrastruktury.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.
 • Sporządzenie jednostkowych projektów podziału działek i zbiorczej mapy podziału działek, wraz z przygotowaniem wykazów synchronizacyjnych dla działek w przypadku wystąpienia różnic między zapisami w księgach wieczystych a ewidencją gruntów (w trakcie).
 • Przygotowanie projektu budowlanego zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przez prawo opinii, decyzji, uzgodnień. 
 • Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji wraz z niezbędnymi załącznikami, opiniami i decyzjami.
 • Przygotowanie projektu wykonawczego uzupełniającego projekt budowlany w zakresie niezbędnym do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego.
 • Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.
 • Przygotowanie STWiORB (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) i informacji  BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia).
 • Przygotowanie i aktualizacja kosztorysu inwestorskiego przez okres 2 lat od daty odbioru dokumentacji projektowej.
 • Reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
 • Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlano-montażowych, w tym czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową oraz udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót i odbiorze końcowym inwestycji.

Napotkane problemy

 • przedłużające się postępowanie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 • długotrwała procedura postępowania związanego z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego (pismo prawnicze)
 • ważność wypisów z rejestru gruntów to 3 mce, w trakcie postępowania wodnoprawnego następują podziały nieruchomości generujące konieczność pozyskiwania wypisów wielokrotnie
 • problemy związane z inflacją – długotrwałe postępowanie a wartość części składowych projektu – np. koszt podziału 5000 działek
 • przedłużające się postępowanie wpływa niekorzystnie na ważność uzyskanym warunków i opinii.

Jak HydroBIM rozwiązał problemy?

Projekt Wisła to dla nas wyzwanie i nauka na przyszłość. HydroBIM zintensyfikował współpracę z urzędami, tworząc zespoły zadaniowe do szybkiego reagowania na zapytania oraz zatrudniając dodatkowych ekspertów. Proaktywność, cierpliwość i rzeczowe odpowiedzi na uwagi urzędników finalnie doprowadziły do uzyskania decyzji Pozwolenia wodnoprawnego. Można powiedzieć, że projekt Wisła spowodował, że mamy teraz jeszcze więcej znajomych w Ministerstwie 🙂

Zespół HydroBIM pokazuje, że jest w stanie skutecznie radzić sobie z napotkanymi problemami, a projekt postępuje pomimo trudności. Choć nie mamy wpływu na tempo wydawania decyzji, HydroBIM znowu demonstruje zdolność do realizacji złożonych zadań.

Zapoznaj się z pełną ofertą biura projektowego HydroBIM.

Ilustracje: archiwum HydroBIM

Przewiń na górę