Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Hydrotechnika

Hydrotechnika i inwestycje hydrotechniczne. Wykorzystanie metodyki BIM i Digital Twin w hydrotechnice.

Odwodnienia i drenaże w projektach infrastruktury liniowej

W projektach infrastruktury liniowej, takich jak drogi bądź linie kolejowe, odwodnienia i drenaże chronią te budowle przed uszkodzeniami i przyczyniają się do poprawy zarządzania wodami opadowymi. Projektowanie systemów odwodnieniowych i drenarskich należy do katalogu usług HydroBIM.  Należy to do naszych obowiązków m.in. jako podwykonawcy robót hydrotechnicznych i hydrologicznych na projektowanych odcinkach kolejowych CPK. Definicje: Odwodnienia […]

Zbiorniki rozrodcze dla płazów

Płazy żyją w dwóch środowiskach. Choć większość gatunków żyje na lądzie, to niemal wszystkie płazy składają jaja i przechodzą stadium larwalne w wodzie.  Stąd projektowanie zbiorników rozrodczych jest ważne przy budowie nowych dróg czy linii kolejowych. Budowa obiektów infrastruktury liniowej często wiąże się z likwidacją istniejących zbiorników wodnych, które są miejscami rozrodu płazów. Aby zrekompensować […]

Modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne

Modelowanie hydrodynamiczne jest wykorzystywane w HydroBIM przy projektowaniu rozwiązań w zadaniach branży hydrotechnicznej. Przedstawimy metodykę, jaką wykorzystujemy z wykorzystaniem zaawansowanych metod numerycznych dla obliczeń świateł mostów.  Światło mostu  Określenie światła mostu, czyli wolnej przestrzeni pomiędzy najniższym punktem konstrukcji mostu a powierzchnią wody (lub inną przeszkodą znajdującą się pod mostem), jest niezbędne z kilku ważnych powodów: […]

Nadzór projektowy w Krosnowicach i Szalejowie Górnym

Spółka HydroBIM realizowała nadzór projektowy w trakcie budowy zbiorników przeciwpowodziowych w Kotlinie Kłodzkiej. To część Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy a także środków budżetu państwa. W ramach projektu […]

HEC-RAS w projekcie Jazy Przemyśl

Dla Inwestora, którym jest PGW Wody Polskie, RZGW Rzeszów, Zarząd Zlewni w Przemyślu spółka HydroBIM realizuje zadanie ” Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie Zlewni Przemyśl” . Konkretnie jest to projekt przebudowy jazów na potokach Olchowiec i Stawisko. Oprogramowanie HEC-RAS wykorzystaliśmy, aby ustalić jak będzie zachowywała się woda w korycie […]

Paragraf 33a – interpretacja GGK

Dokument zatytułowany „Dobre praktyki dotyczące stosowania §33a rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków„, wydany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, to ważne źródło informacji dla specjalistów z branży GIS, ale nie tylko. Wydany 7 listopada 2023 roku, ma na celu wyjaśnienie i ułatwienie stosowania przepisów prawa wodnego oraz rozporządzeń […]

Przewiń na górę