Potok Gogołówka – budowa obwałowania cofkowego

gmina brzostek gogołówka

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych

 • inwestor: RZGW Rzeszów
 • HydroBIM wygrywa przetarg PGW Wody Polskie i dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opracuje pełną dokumentację projektową zadania „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości 1300 m”, wraz z kosztorysem.
 • Bazą projektu jest dokumentacja przedprojektowa, opracowana w 2020 roku
 • Do zadań HydroBIM należy uzyskanie uzgodnień, opinii i w efekcie decyzji administracyjnych, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji.
 • Opracowany projekt będzie zgodny z zapisami decyzji środowiskowej WOOŚ.420.2.2.2021.PW.43

HydroBIM współpracuje z GDDKiA w Gminie Brzostek

Przy projektowaniu zabezpieczenienia przeciwpowodziowego w Gminie współpracujemy z GDDKiA i wykonawcą rozbudowy DK73 Pilzno – Jasło.

W kwietniu 2020 r. PGW Wody Polskie zawarło porozumienie z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gminą Brzostek o współpracy. Obwodnica Brzostka odcinkowo ma pełnić rolę wału przeciwpowodziowego.

Naszym zadaniem jest koordynacja prac projektowych dla obiektów inżynierskich przy przebudowie drogi krajowej nr 73 i projekcie wału przeciwpowodziowego wzdłuż potoku Gogołówka.

Projektowanie obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka w BIM

W HydroBIM pracujemy według zasad metodyki BIM. Tworzymy cyfrowy model projektu, w którym integrujemy dane z wielu źródeł. Wykorzystujemy ogólnodostępne dane cyfrowe, następnie weryfikujemy zgodność ze stanem rzeczywistym, korzystając z dronów. W ten sposób powstaje aktualny, numeryczny model terenu, który jest wiernym odzwierciedleniem stanu rzeczywistego.

Projektowanie BIM, z wykorzystaniem centralnego modelu 3D, integracja danych GIS i wykorzystanie modeli hydraulicznych w efekcie daje wysokiej jakości projekt budowlany w którym:

 • identyfikujemy i eliminujemy kolizje z istniejącą infrastrukturą
 • monitorujemy realizację zapisów decyzji środowiskowej
 • wytyczamy optymalne miejsca składowania materiałów i trasy dojazdowe dla sprzętu budowlanego
 • opracowujemy kosztorys realizacji projektu

Wynikiem procesu projektowego w 3D jest kompletna dokumentacja projektowa, którą z łatwością generujemy w wersji 2D.

Idealnie byłoby wykorzystać istniejący już model 3D do realizacji projektu, jednak to decyzja Inwestora.

Ochrona przeciwpowodziowa miasta i gminy Brzostek

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa prawostronnego obwałowania Wisłoki w km 89+300 – 91+00 w miejscowości Brzostek” zostało podzielone na :

 • „Budowę obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości ok. 1300 m”, 
 • „Budowę odcinka drogi krajowej nr 73, której nasyp drogowy będzie pełnił funkcję wału przeciwpowodziowego na odcinku od obwałowania cofkowego na potoku Słony do obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości ok. 750 m” oraz 
 • „Budowę obwałowania cofkowego na potoku Słony na długości ok. 700 m. oraz budowa obwałowania cofkowego na potoku Dębówka na długości ok. 500 m” – Inwestorem jest Gmina Brzostek.

Brzostek to miasto będące siedzibą gminy obejmującej 19 miejscowości. Przez Brzostek przepływa potok Słony, a od zachodu w odległości 1 km rzeka Wisłoka. Na wysokości Brzostku ma charakter rzeki nizinnej. Jedank w okresach letnich roztopów lub wzmożonych opadów Wisłoka i jej dopływy, w tym Gogołówka wylewały, prowadząc do znacznych strat materialnych. Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, w których uczestniczy biuro projektowe HydroBIM ma na celu zapobieganie powodziom w przyszłości.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wdrożyć BIM lub szukasz wsparcia cyfrowych inżynierów, specjalizujących się w hydrotechnice,

Powiązane treści:

Przewiń na górę