Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Odwodnienia i drenaże w projektach infrastruktury liniowej

odwodnienia i drenaże

W projektach infrastruktury liniowej, takich jak drogi bądź linie kolejowe, odwodnienia i drenaże chronią te budowle przed uszkodzeniami i przyczyniają się do poprawy zarządzania wodami opadowymi. Projektowanie systemów odwodnieniowych i drenarskich należy do katalogu usług HydroBIM.  Należy to do naszych obowiązków m.in. jako podwykonawcy robót hydrotechnicznych i hydrologicznych na projektowanych odcinkach kolejowych CPK.

Definicje:

 • Odwodnienia mają na celu obniżenie poziomu wód gruntowych w celu osuszenia terenu. Są stosowane m.in. na budowach, w celu umożliwienia prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych poniżej pierwotnego poziomu wód gruntowych.
 • Drenaże to system rur drenarskich ułożonych poniżej powierzchni terenu, które zbierają wodę gruntową i odprowadzają ją do odbiornika (np. rowu, stawu).

Odwodnienia i drenaże zapobiegają erozji, podtopieniom oraz uszkodzeniom infrastruktury. Ich odpowiednie zaprojektowanie i wdrożeniejest niezbędne do zapewnienia długoterminowej trwałości i funkcjonalności projektów infrastrukturalnych.

Zgodnie z Prawem wodnym, wszelkie projekty odwodnień muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony przed powodzią i zarządzaniem wodami opadowymi. Ustawa ta nakłada obowiązek uzyskania odpowiednich zgód wodnoprawnych oraz przestrzegania norm dotyczących ochrony środowiska wodnego​​.

Typy odwodnień i drenażu stosowane w projektach liniowych

Odwodnienia powierzchniowe:

 • Rowy i muldy służą do zbierania i odprowadzania wody z powierzchni terenu. Są to proste struktury, które efektywnie kierują wodę do zbiorników retencyjnych lub naturalnych cieków wodnych.
 • Zbiorniki retencyjne magazynują wodę opadową, redukując ryzyko powodzi oraz umożliwiają jej późniejsze wykorzystanie, np. do nawadniania terenów zielonych.

Odwodnienia podziemne:

 • Drenaż francuski składa się z perforowanych rur otoczonych żwirem, umożliwiających przepływ wody i jej infiltrację do gruntu.
 • Skrzynki rozsączające systemy te umożliwiają wsiąkanie wody, zmniejszając obciążenie systemów kanalizacyjnych.
 • Systemy rurowe to sieci rur odprowadzają wodę do systemów kanalizacyjnych lub bezpośrednio do naturalnych cieków wodnych.
 • Studnie chłonne to pionowe struktury umożliwiające wodzie infiltrację do głębszych warstw gruntu, wspierając zasilanie wód podziemnych.

Projektowanie systemów odwodnień i drenażu – jak to robimy w HydroBIM?

Przed przystąpieniem do projektowania systemów odwodnieniowych i drenażowych, przeprowadzamy szczegółową analizę terenu oraz ocenę wymagań inwestycyjnych. Uwzględniamy istniejącą infrastrukturę, ukształtowanie terenu oraz warunki hydrologiczne.

Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia do modelowania hydrologicznego, takie jak SCALGO oraz HEC-HMS, aby przeanalizować przepływy wód opadowych, miejsca gromadzenia się wody oraz odpowiednio zaplanować struktury odwadniające, jak na przykład:

 • Rowy odwadniające – zbiorniki retencyjne – odbiorniki (cieki).
 • Rowy odwadniające – zbiorniki retencyjne – niebiesko-zielona infrastruktura.

Korzystamy z programów do modelowania 2D, takich jak HEC-RAS oraz SWMM, aby symulować działanie systemów odwodnieniowych. Modele hydrodynamiczne umożliwiają:

 • Dobór optymalnych parametrów elementów systemów odwodnieniowych.
 • Odwzorowanie pracy układów odwodnieniowych za pomocą symulacji.
 • Identyfikację obszarów zagrożonych podtopieniami.

Priorytetem HydroBIM jest zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania. 

Wyzwania w projektowaniu odwodnień i drenażu

Projektowanie systemów odwodnieniowych i drenażowych wiąże się z licznymi wyzwaniami technicznymi i środowiskowymi. Ograniczenia przestrzenne, konflikty z istniejącą infrastrukturą oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska często stanowią istotne przeszkody. 

W takich przypadkach zadaniem projektantów HydroBIM jest optymalne dopasowanie projektu do stanu rzeczywistego i wykorzystanie istniejących urządzeń a nie zastąpienie ich nowymi.

W kontekście zmian klimatycznych, szczególnie w dobie powodzi błyskawicznych, zarządzanie ryzykiem powodziowym nabiera pierwszorzędnego znaczenia. Rozwiązania projektowe typu NBS (Nature-Based Solutions) pozwalają zminimalizować skutki powodzi i zwiększać odporności infrastruktury.

Zgodnie z Prawem wodnym, wszelkie projekty związane z odwodnieniami i drenażami muszą być uzgadniane z Wodami Polskimi. Proces ten obejmuje uzyskanie zgód wodnoprawnych oraz spełnienie wymogów dotyczących ochrony środowiska wodnego.

Korzyści z prawidłowo zaprojektowanych systemów odwodnień i drenażu

Prawidłowo zaprojektowane systemy odwodnieniowe i drenażowe: 

 • chronią infrastrukturę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę, zmniejszając koszty utrzymania i napraw;
 • redukują ryzyko wypadków spowodowanych podtopieniami;
 • poprawiają komfort użytkowników infrastruktury;
 • NBS wspiera ochronę ekosystemów, poprawia jakość wód oraz zwiększa bioróżnorodność.

Odwodnienia i drenaże w projektach infrastruktury – podsumowanie

Skuteczne zarządzanie wodami opadowymi w projektach infrastruktury liniowej jest fundamentalne dla zapewnienia trwałości, funkcjonalności i bezpieczeństwa tych struktur. 

Dzięki nowoczesnym technologiom i zintegrowanemu podejściu projektowemu, w HydroBIM projektujemy efektywne i zrównoważone systemy odwodnieniowe i drenażowe.

Jeśli chcesz wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie w projektowaniu systemów odwodnieniowych i drenażowych, które zdobyliśmy m. in. przy realizacji projektu ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza lub projektów CPK, 

zapraszamy do kontaktu

Odwodnienia i drenaże w projektach infrastruktury liniowej
Przewiń na górę