Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

HEC-RAS w projekcie Jazy Przemyśl

hec-ras

Dla Inwestora, którym jest PGW Wody Polskie, RZGW Rzeszów, Zarząd Zlewni w Przemyślu spółka HydroBIM realizuje zadanie ” Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie Zlewni Przemyśl” . Konkretnie jest to projekt przebudowy jazów na potokach Olchowiec i Stawisko. Oprogramowanie HEC-RAS wykorzystaliśmy, aby ustalić jak będzie zachowywała się woda w korycie przy różnych natężeniach przepływu. Chodziło nam o sprawdzenie, jak pod wpływem piętrzenia zmieni się napełnienie w korycie. W przypadku dwóch obiektów konieczne było obliczenie, na jaką maksymalną rzędną możemy piętrzyć wodę, żeby mieściła się w korycie.

Projekt Jazy Przemyśl – zarys i cele ekspertyzy

Opracowana ekspertyza zawiera faktyczny stan budowli piętrzących, podłoża oraz otoczenia. Jest to niezbędne do określenia występowania zjawisk niekorzystnych dla budowli i przyczyn ich występowania. Ważne jest także ustalenie warunków bezpiecznej eksploatacji, ocena trwałości budowli. Na tej podstawie formułujemy zalecenia dotyczące sposobu usunięcia uszkodzeń i powstrzymania niekorzystnych zjawisk.

Wymogi techniczne i bezpieczeństwo

Ekspertyza stanu technicznego i bezpieczeństwa jazów jest wykonana zgodnie z wymogami „Wykonywania Badań Pomiarów, Ocen Stanu technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę”. Gwarantuje to, że wszystkie analizy i oceny są prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi.

Analiza stanu technicznego jazów na potokach Olchowiec i Stawisko

Do opracowania ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa jazów wykonujemy:

 • Inwentaryzację stanu technicznego;
 • Badania w miejscach posadowienia obiektów budowlanych, wraz ze sporządzeniem opinii geotechnicznej;
 • Pomiary geodezyjne, obejmujące przekroje poprzeczne i podłużne jazów oraz profil podłużny cieku.
 • Badania geotechniczne, do określenia warunków gruntowo-wodnych i parametrów geotechnicznych gruntów.
 • Badania wytrzymałościowe elementów betonowych metodą sklerometryczną.
 • Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji, w tym analizy hydrologiczne z wykorzystaniem HEC-RAS.

Zastosowanie HEC-RAS w analizie hydrologicznej – studium przypadku

HEC-RAS jest ogólnodostępnym oprogramowaniem do budowy modeli hydraulicznych. W projekcie Jazy Przemyśl był używany do obliczania położenia zwierciadła wody w korycie otwartym. W modelu został uwzględniony wpływ budowli hydrotechnicznych (jazy, zastawki stopnie itp.) oraz budowli komunikacyjnych (mosty, przepusty, itp.). 

Rys.1 Zasięg cofki po wprowadzeniu piętrzenia na jazach 

HEC-RAS modele 1D i 2D

Model 1D w HEC-RAS umożliwia symulację przepływu wody w ciekach. Można modelować zarówno przepływ jednostajny (stały w czasie), jak i niejednostajny (zmieniający się w czasie).

Można użyć modelu do przewidywania poziomów wody podczas różnych scenariuszy, co jest ważne dla planowania przeciwpowodziowego i projektowania infrastruktury.

Rys. 2 Model Hec-ras 1D

Do stworzenia modelu wykorzystany został nowy HEC-RAS który umożliwia tworzenie modelu 2D. W modelu można wykorzystać opad i infiltrację zmieniającą się w czasie i przestrzeni. W tworzeniu modelu użyliśmy nowego narzędzia HEC-RAS Mapper, które służy do edycji modelu i może zastąpić oprogramowanie typu GIS. Ponadto umożliwia dodawanie przekroi, korektę już istniejących, oraz edycję przebiegu linii koryta.  HEC-RAS Mapper pozwala modyfikować teren (podniesienie, obniżenie, zmiana) za pomocą linii i wielokątów a także uzupełnić geometrię o istniejące lub projektowane kanały i wały.

W modelu zintegrowaliśmy plik terenu stworzony w środowisku SCALGO, oraz  mapę satelitarną Google. 

HEC-RAS 3D Viewer

Opcja przeglądania 3D w programie pozwala użytkownikom tworzyć trójwymiarowe wizualizacje modeli hydraulicznych. Jest to szczególnie przydatne do lepszego zrozumienia przepływu wód, kształtowania się terenów zalewowych i innych zjawisk hydraulicznych.

  Więcej informacji na temat oprogramowania HEC-RAS można znaleźć na stronie US Army Corps of Engineers.

  Jeśli do optymalizacji Twojego projektu niezbędna jest analiza hydrauliczna, skontaktuj się z HydroBIM.

  HEC-RAS w projekcie Jazy Przemyśl
  Przewiń na górę