Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Prace przedprojektowe w gminie Brzostek zakończone!

prace przedprojektowe potok słony

Prawie miesiąc przed terminem zakończyliśmy prace przedprojektowe dla zadania „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Słony na długości ok. 700 m oraz budowa obwałowania cofkowego na potoku Dębówka na długości ok. 500 m.” w gminie Brzostek.

Dziewiątego września przekazaliśmy kompletną dokumentację przedprojektową. Zamawiający przyjął prace przedprojektowe bez zastrzeżeń.

Na czym polegały prace przedprojektowe?

Na zamówienie Gminy Brzostek przygotowaliśmy dokumentację przedprojektową w trzech głównych obszarach:

  • Wykonaliśmy prace geodezyjno-pomiarowe: sporządziliśmy mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych
  • Przygotowaliśmy dokumentację geotechniczną
  • Wykonaliśmy inwentaryzację przyrodniczą
  • Sporządziliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z niezbędnymi załącznikami

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Pozytywna decyzja środowiskowa jest absolutnie niezbędna, by prace budowlane mogły ruszyć. Dlatego zespół HydroBIM poświęca szczególną uwagę rzetelnemu i skrupulatnemu przygotowaniu wysokiej jakości dokumentacji, którą załączamy do wniosku. Wykorzystując dane cyfrowe ze skaningu laserowego z drona wykonaliśmy aktualizację inwentaryzacji przyrodniczej. Stosując technologię BIM przygotowaliśmy wielowymarowe mapy, integrując dane GIS, chmury punktów, granice obszarów Natura 2000 Wisłoka z Dopływami PLH180052.

Wykorzystując cyfrowy model 3D przygotowaliśmy wstępną analizę wpływu planowanej inwestycji na obszar Natura 2000. Zidentyfikowaliśmy potencjalne zagrożenia i zaproponowaliśmy działania kompensujące i minimalizujące straty w środowisku.

Prace przedprojektowe prowadziliśmy z założeniem, by poptowadzić trasę zabezpieczeń przeciwpowodziowych tak, aby zminimalizować konieczną wycinkę drzew i krzewów.
Proponując w wariantach wykonanie zabezpieczenia jako nasyp ziemny o łagodnym nachyleniu (1:2 – 1:2.5) udało nam się zachować ciągłość migracji zwierząt w rejonie koryta.

prace przedprojektowe inwentaryzacja przyrodnicza
Prace przedprojektowe – inwentaryzacja przyrodnicza. Opracowanie własne HydroBIM

Czym jest budowa obwałowania cofkowego?

Wisłoka jest główną rzeką gminy Brzostek. Górny bieg Wisłoki cechuje się dużą zmiennością przepływu, a sama rzeka ma charakter górski. Spływ odbywa się tu w znacznym stopniu powierzchniowo, co ma wpływ na różnicowanie natężenia przepływu w okresach gwałtownych wezbrań. Cechy te mogą powodować ryzyko podtopień i powodzi na odcinku rzeki zlokalizowanym na terenie Gminy Brzostek.
W Brzostku istnieje zagrożenie powodziowe, związane z wylewami rzeki Wisłoka oraz mniejszych potoków. Przy gwałtownych wezbraniach może dojść do lokalnych podtopień. Wysokie stany wody powstają w wyniku ulewnych deszczy w zlewni rzeki oraz w okresie szybkiego topnienia śniegu. Mogą również wystąpić krótkotrwałe wezbrania potoków w wyniku lokalnych, bardzo intensywnych opadów deszczu.

Źródło: kanał TV Brzostek na YouTube

Teraz teren w dolinie Wisłoki nie jest wystarczająco dobrze chroniony przed powodzią . W tym rejonie rzeka nie ma obwałowań, co regularnie powoduje straty powodziowe. Budowa obwałowania cofkowego jest konieczna dla zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej zabudowaniom mieszkalnym, gospodarczym, terenom rolniczym i infrastruktury technicznej.

Chcesz mieć dobry wniosek o wydanie decyzji DŚU?

Skontaktuj się z HydroBIM!

Prace przedprojektowe w gminie Brzostek zakończone!
Przewiń na górę