Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Projekt koncepcyjny w hydrotechnice

projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny bywa niedoceniany. Niesłusznie. Dobrze opracowana, wielowariantowa koncepcja pozwala uniknąć wielu problemów, zarówno przy uzyskiwaniu wymaganych decyzji administracyjnych jak i podczas etapu realizacji.

W HydroBIM do opracowania projektu koncepcyjnego od początku stosujemy technolgie cyfrowe i metodykę BIM.

Jak powstaje i co zawiera projekt koncepcyjny?

Projekt koncepcyjny jest odpowiedzią na pytanie inwestora, czy planowana inwestycja może być zrealizowana. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to projekt koncepcyjny zwykle zawiera kilka wariantów, które proponuje projektant.

Wykorzystanie technologii BIM do przygotowania projektu koncepcyjnego niesie ze sobą wiele korzyści. Inwestycja infrastrukturalna nie jest zawieszona w próżni i przy opracowywaniu projektu koncepcyjnego należy ją umiejscowić w otoczeniu. Do tego celu służy integracja modelu BIM z danimi GIS. Dzięki umiejscowieniu projektowanej budowli w wirtualnym odpowiedniku rzeczywistego środowiska

 • Inwestor otrzymuje sparametryzowaną wizualizację 3D budowli, osadzoną w realnym (choć wirtualnym) otoczeniu
 • model 3D pozwala jednoznacznie zrozumieć i pogodzić wizję Inwestora i projektanta.

Etap pierwszy – pozyskanie danych

Zaczynamy od zebrania niezbędnej dokumentacji. Po uzyskaniu od Inwestora niezbędnych pełnomocnictw sprawdzamy, czy na terenie planowanej inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.

Pozyskujemy mapy:

 • zasadniczą
 • ewidencyjną
 • do celów projektowych

Do wykonania projektu koncepcyjnego inwestycji zwykle wystarczy pozyskanie numerycznego modelu terenu z ogólnodostępnego repozytorium, czyli z Geoportalu. W HydroBIM nie ograniczamy się wyłącznie do danych otwartych. Te mogą być nieaktualne lub nie zawierać istotnych szczegółów, dlatego konstruując NMT korzystamy z chmury punktów pozyskanej z nalotu LiDAR.

Inwestycje hydrotechniczne wymagają uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ). Uwzględniamy to, przygotowując numeryczny model terenu, a dane cyfrowe, pozyskane z nalotu, pomagają w przygotowaniu dokładnej inwentaryzacji przyrodniczej.

Etap drugi – analizy

Jeśli projektowana budowla tego wymaga, to przeprowadzamy także analizy geologiczne, hydrauliczne i hydrologiczne.

integrując w projekcie dane GIS upewniamy się, że nie występują kolizje z sieciami – zwłaszcza pod kątem gazociągów wysokoprężnych, linii wysokiego napięcia i innych obiektów strategicznych które mogą wpłynąć na kształt inwestycji.

Osobnym, niezwykle ważnym zagadnieniem jest ocena wpływu przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 Prawa Wodnego, z załącznikiem danych z monitoringu. Tutaj także przydają się dane pozyskane z powietrza.

Wariantowanie w projekcie koncepcyjnym

Po przygodowaniu trójwymiarowego modelu inwestycji i osadzeniu go w numerycznym modelu terenu, nasyconym danymi jak powyżej, opracowanie wariantów inwestycji jest znacznie prostsze. Projektowanie parametryczne w BIM oznacza, że elementy projektu są ze sobą powiązane i zmiana jednego wpływa na resztę, bez konieczności dodatkowych obliczeń i wykonywania oddzielnych rysunków.

Dzięki integracji modelu 3D z danymi NMT:

 • sprawdzamy, czy planowana inwestycja mieści się w zakładanym obszarze
 • przygotowujemy Inwestora do konsultacji społecznych
 • proponujemy warianty kompensacji przyrodniczej
 • badamy możliwe transgraniczne oddziaływania inwestycji na środowisko
 • wybieramy miejsca składowania surowców
 • określamy optymalne trasy dojazdowe dla maszyn i zaopatrzenia
 •  uwzględniamy rodzaj prac, lokalizację zaplecza oraz odprowadzenie ścieków
 • szacujemy ryzyka wystąpienia poważnych awarii i zagrożeń naturalnych
 • analizujemy oddziaływania planowanych prac na stan poszczególnych wskaźników oceny stanu wód

Wizualizacja 3D na potrzeby konsultacji społecznych

Jednym z najistotniejszych zadań stojących przed Inwestorem jest pozyskanie poparcia lokalnej społeczności dla planowanej inwestycji. Posługiwanie się w konsultacjach społecznych płaskimi rysunkami nie ma sensu, bo są niezrozumiałe.

Nie ma lepszego sposobu, jak zaprezentowanie szczegółowej wizualizacji 3D projektu, osadzonej w wirtualnie odwzorowanym, rzeczywistym otoczeniu. Przykładem takiej realizacji jest opracowany przez HydroBIM model wałów przeciwpowodziowych w Sandomierzu. Inwestor zaplanował podwyższenie wału przeciwpowodziowego przez dobudowanie dodatkowej bariery. Mieszkańcy byli przeciw, ponieważ wyobrazili sobie, że powstanie mur, który ograniczy im widocznośc i obniży komfort życia. Przygotowana przez nas wizualizacja rozwiała te wątpliwości a przy okazji wykryliśmy kilka kolizji, których udało się uniknąć na etapie realizacji inwestycji.

Wynik: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Dobry projekt koncepcyjny pozwala na opracowanie rzetelnej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. KIP zawiera wszystkie informacje i wnioski opisane powyżej i jest dokumentem niezbędnym do uzyskania decyzji środowiskowej. Bez KIP nie będzie możliwe uzyskanie pozwoleń na budowę i użytkowanie inwestycji.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat realizowanych przez HydroBIM projektów koncepcyjnych, skontaktuj się z nami!

Projekt koncepcyjny w hydrotechnice
Przewiń na górę