Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Projekt Głęboka, Gmina Jeżowe, zakończony!

Gmina Jeżowe symulacja

Gmina Jeżowe jest mocno zainteresowana budową wałów przeciwpowodziowych, bo aktualnie teren wzdłuż potoku Jeżówka (Głęboka) nie jest chroniony w sposób dostateczny przed powodzią. Teraz ciek nie ma obwałowań, a sąsiadujące z nim tereny są cyklicznie podtapiane.

Tuż przed końcem 2021 roku zakończyliśmy prace projektowe przy opracowaniu wariantów realizacji inwestycji „Budowa lewego wału o długości 2163 m na cieku Głęboka (km modelu 3+080-5+040) oraz prawego wału o długości 3500 m”.

W ramach zadania wykonaliśmy szczegółowy model hydrauliczny, którego wyniki wskazały na konieczność wydłużenia planowanego obwałowania o dodatkowe odcinki.

Integracja wielu źródeł danych w modelu BIM

W pracach projektowych i analizach musieliśmy uwzglednić wiele danych, które po zdigitalizowaniu trafiły do modelu BIM. A były to między innymi:

  • Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Sanu
  • Plany zarządzania ryzykiem powodziowym
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżowe
  • Raport o stanie Gminy Jeżowe
  • Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami
  • Opracowania przyrodnicze
  • Obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne
  • Opracowanie wariantowania lokalizacyjnego i technologicznego z 2017 roku

Zastosowanie metodyki BIM pozwoliło nam na efektywne wykorzystanie analizowanych danych do rozpoczęcia prac projektowych.

Gmina Jeżowe – uzgodnienia z Wójtem i gestorami uzbrojenia

Dla poprawnego prowadzenia prac projektowych niezbędne było uzyskanie informacji na temat planów zagospodarowania terenu i informacji od konserwatora zabytków. Niezbędne informacje i dane uzyskaliśmy od operatorów sieci energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej.

Wykonaliśmy także dokumentację fotograficzną terenu planowanej inwestycji.

gmina jeżowe
Gmina Jeżowe, potok Głęboka – most na drodze krajowej

Model hydrologiczny dla Gminy Jeżowe

Punktem wyjścia były dla nas obliczenia MIKE z 2017, które zweryfikowaliśmy jako poprawne. Do potrzeb modelowania odpływu wezbraniowego wykorzystaliśmy oprogramowanie HEC – HSM. To narzędzie opracowane przez Ośrodek Inżynierii Hydrologicznej Korpusu Inżynieryjnego Armii USA.
Spośród wielu dostępnych w modelu HEC – HMS metod obliczeń opadu efektywnego wybraliśmy metodę SCS, ze względu na optymalną liczbę wymaganych danych wejściowych.

Celem przeprowadzenia analizy było sprawdzenie stanu zagrożenia powodziowego miejscowości Jeżowe od wód spływowych ze stoków oraz od wód rzeki Głęboka. Analiza wyznaczyła obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, wynikające z ukształtowania rzeźby terenu, stopnia zurbanizowania oraz poziomu wód gruntowych.

Takie podejście pozwoliło nam na szerszą i bardziej dokładną analizę zagrożenia powodziowego. Dzięki analizom hydrologicznym wykonanym przez HydroBIM okazało się, że Gmina Jeżowe jest narażona na podtopienia nie tylko przez wezbranie potoku Głęboka, ale też przez wody spływające z pobliskich stoków. Nasze modele i symulacje dały Gminie dodatkowe informacje, dzieki którym można przygotować konkretne zalecenia na wypadek powodzi.

Podsumowanie

Zintegrowanie danych GIS, geologicznych i innych, plus wyniki symulacji modelu hydrologicznego w technologii BIM, pozwoliły nam na przeprowadzenie analizy wielowariantowej i zaprojektowanie optymalnego obwałowania przeciwpowodziowego potoku Głęboka. Naszym celem było także zminimalizowanie kosztów środowiskowych inwestycji. Nasz projekt ogranicza niezbędną wycinkę drzew i krzewów. Rekomendowany przez HydroBIM do realizacji projekt inwestycji w sposób racjonalny minimalizuje zakres niezbędnych do wykonania prac, koszty ekonomiczne oraz środowiskowe. Obecnie Gmina Jeżowe nie jest odpowiednio zabezpieczona przed powodzią i jesteśmy przekonani, że realizacja projektu opracowanego przez HydroBIM zmieni ten stan na lepsze.

Projekt Głęboka, Gmina Jeżowe, zakończony!
Przewiń na górę