Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Mała retencja na terenach górskich

retencja na terenach górskich

Dla nikogo chyba nie jest tajemnicą, że retencja na terenach górskich jest utrudniona. Ukształtowanie powierzchni sprawia, że wody opadowe spływają do strumieni i potoków górskich szybciej, niż na równinach. Według statystyk w Polsce tylko 3% powierzchni spełnia unijne kryteria obszarów górskich, czyli wysokość ponad 500 m.npm, jednak są to miejsca o największej sumie opadów atmosferycznych w kraju.

retencja na terenach górskich - rozkład sum opadów
źródło: raport GUS „Ochrona środowiska 2021”

Szybki odpływ i niska retencja pogłębia problem suszy. Postępujące ocieplenie klimatu stanowi zagrożenie dla środowiska i ekosystemów. Mała retencja górska pozwala ograniczać spływ wód opadowych, co w efekcie zmniejsza ryzyko powodzi i poprawia gospodarkę wodną na obszarze zlewni. Czy inwestycje w projekty małej retencji rozwiązują problemy? Jakie prace prowadzono do tej pory i jakie działania są planowane w przyszłości?

Rezultaty Programu przeciwdziałania skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich

W latach 2011 – 2016 Lasy Państwowe realizowały przedsięwzięcia, których celem było poprawa zdolności retencyjnej zlewni górskich. Działania objęły 55 nadleśnictw, podlegających Dyrekcji Lasów Państwowych. Koncentrowały się na budowie i odbudowie zbiorników małej retencji oraz na:

  • ochronie przed erozją wodną,
  • spowolnieniu odpływu poprzez działania renaturyzacyjne,
  • przywracaniu ciągłości ekologicznej potoków

Wymierne rezultaty projektu to:

  • wybudowane, przebudowane lub odnowione 3553 obiekty, takie jak zbiorniki małej retencji, przepusty, kaszyce, wodopusty, układy bystrze – przegłębienie, przepławki dla ryb
  • 1,5 mln m. sześć. zretencjonowanej wody

Takie wyniki to sukces, dlatego projekt małej retencji na obszarach górskich jest kontynuowany.

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich

To oficjalna nazwa projektu, który jest realizowany w latach 2016 – 2023. Cele i zakres działań w zasadzie są te same, jak opisanych powyżej. Prace skupiają się na powiększeniu liczby czynnych zbiorników małej retencji i na działaniach ograniczających erozję. Aktywności wpisują się w Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – działania dla klimatu, realizowany pod nadzorem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Czy mała retencja na terenach górskich wystarczy, aby zapobiegać skutkom szuszy i powodziom?

W 2021 roku spółka HydroBIM, na zamówienie Gminy Wielopole Skrzyńskie, wykonała analizę hydrologiczną i wielowariantową symulację małej retencji wodnej. Okazało sie, że w tej konkretnej gminie systemy małej retencji nie są w stanie całkowicie zastąpić dużych zbiorników retencyjnych. Dla zwiększenia zdolności retencyjnej na obszarach górskich konieczne jest szersze podejście do problemu.

Do takich działań zalicza się II Konferencja wodna Koalicji Dbamy o Wodę, która odbyła się w Żywcu, pod koniec czerwca 2022. Podczas spotkania przedstawicieli RZGW Kraków, samorządowców i lokalnego biznesu omawiano potrzebę stworzenia środowiska formalno-prawnego, które będzie tworzyło warunki do poprawy zasobów wodnych, retencji obszarowej i działań związanych z hydrotechniką. Będziemy z uwagą śledzić, czy za deklaracjami pójdą realne działania.

Przykładem realnych prac jest modernizacja trzech stopni wodnych na Kamienicy Nawojowej w Nowym Sączu. Prace nad przebudową stopni wodnych i budową przepławek trwają.

źródło: https://miastons.pl/

Czytaj dalej:

Mała retencja na terenach górskich
Przewiń na górę