Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Budowle hydrotechniczne i BIM

budowle hydrotechniczne

Zanim odpowiemy na pytanie, czym są budowle hydrotechniczne, zacznijmy od definicji hydrotechniki, a jakże, z Wikipedii: „Hydrotechnika – dział nauki i techniki obejmujący metody i sposoby wykorzystania zasobów wodnych do celów gospodarki wodnej, ochrony przed powodziami itp. Środkami hydrotechniki są budowle hydrotechniczne, np. zapory i hydroelektrownie.”

Hydrotechnika to stosunkowo rzadka specjalizacja inżynierska, co może trochę dziwić w kraju bogatym w rzeki i inne zbiorniki. I do tego z długą na 770 kilometrów morską linią brzegową. Inżynierów hydrotechników jest mało, bo przez dekady inwestycje w infrastrukturę hydrologiczną w Polsce były niewielkie. W ostatnich latach w hydrotechnice dzieje się zdecydowanie więcej. Polska jest zobowiązana wdrażać dyrektywy unijne, w tym Ramową Dyrektywę Wodną oraz Konwencję AGN, dotyczącą śródlądowych dróg wodnych. Impulsem do inwestycji były też powodzie z końca lat 90-tych XX wieku i z 2010 roku. Sprawdźmy więc, czym zajmuje się inżynier hydrotechnik i jakie są rodzaje budowli hydrotechnicznych

Czym są budowle hydrotechniczne?

Jak mówi cytowana powyżej definicja, poprzez budowle hudrotechniczne realizuje się koncepcje i plany wykorzystania gospodarczego zasobów wodnych. Budowle hydrotechniczne służą konkretnym celom, na przykład:

 • jazy – to przegrody piętrzące, budowane w poprzek rzeki; służą do zapewnienia stałego poziomu wód dla celów żeglugowych
 • przepławki dla ryb – umożliwiają faunie bezpieczne przemieszczanie się w górę rzeki i pokonanie stopnia wodnego
 • zapory – budowane dla celów przeciwpowodziowych, najczęściej wraz z hydroelektrowniami
 • zbiorniki retencyjne – magazynują wodę w okresie obfitości i pozwalają na uzupełnianie braków w okresie suszy. Pełnią także fukncje przeciwpowodziowe.
 • śluzy wodne – pozwalają na żeglugę przez drogi wodne o różnych poziomach wody
 • kanały – budowle hydrotechniczne łączące drogi wodne. Dobrym przykładem jest Kanał Augustowski, bogaty w śluzy właśnie
 • wały przeciwpowodziowe – niepozorne, jednak bardzo ważne, czasem wręcz strategiczne, budowle hydrotechniczne
 • suche zbiorniki retencyjne – poldery – odgrodzone od koryta rzeki, napełniane w przypadku zagrożenia powodzią
 • pompownie/ stacje pomp

Lista zawiera najważniejsze, najczęściej występujące śródlądowe budowle hydrotechniczne.

Podział budowli hydrotechnicznych

Ze względu na cel wykorzystania dzielimy je na:

Budowle główne – służące kilku celom:

 • piętrzące (jazy, zapory, także wały przeciwpowodziowe)
 • do przesyłu wody (kanały)
 • regulacyjne – służące do regulacji przepływu w rzece oraz ochronie dna i brzegów (ostrogi)

Budowle szczególnego przeznaczenia

 • hydroenergetyczne (duże i małe elektrownie wodne i urządzenia współpracujące)
 • budowle dróg wodnych (śluzy, nabrzeża, przystanie)
 • związane z zaopatrzeniem w wodę i jej oczyszczaniem (ujęcia wody, stacje pomp, oczyszczalnie ścieków)
 • związane z gospodarką rybną (stawy hodowlane, przepławki)

W HydroBIM zajmujemy się wdrażaniem inżynierii cyfrowej do hydrotechniki. Metodyka BIM jest ogólnie znana i stosowana w niektórych projektach kubaturowych. W infrastrukturze pojawiają się na razie projekty pilotażowe. Jesli chodzi o hydrotechnikę, to wszystko wskazuje, że jesteśmy pionierem wdrażania rozwiązań BIM.

Ze względu na technologię wykonania wyróżniamy budowle ziemne, betonowe, kamienne itp.

Są też inne podziały, na budowle główne i drugorzędne, stałe i tymczasowe i tak dalej.

Warunki, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechnicze i ich usytuowanie

Opisuje Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. To, że Minister Środowiska określa cele i warunki dla hydrotechniki jest ważną informacją, ponieważ jasno wskazuje, że hydrotechnika nie jest w kontrze do ekologii. Nawet, jeśli organizacje ekologiczne z trudem przyznają, że hydrotechnika dba o środowisko, to przynajmniej zgodzą się, że do zadań hydrotechniki należy minimalizowanie strat w środowisku.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w punktach od 33 do 40 (par. 2) wymienia rodzaje budowli hydrotechnicznych, które mogą znacząco lub ponencjalnie wpływać na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest kluczowa dla realizacji inwestycji. W HydroBIM wiele razy ułatwiliśmy uzyskanie pozytywnej decyzji środowiskowej dzięki integracji modelu BIM i danych GIS.

Skontaktuj się z nami, jesli chcesz poznać więcej szczegółów.

Portowe i morskie budowle hydrotechniczne

Hydrotechnika morska ma swoją specyfikę, inny jest też charakter morskich budowli hydrotechnicznych. Rozróżniamy budowle portowe i budowle ochrony brzegów morskich.

A oto kilka przykładów takich obiektów:

 • porty,
 • baseny,
 • falochrony
 • mola,
 • pomosty,
 • nabrzeża,
 • bulwary

To tylko nieliczne przykłady. Nie zamierzamy w tym wpisie cytować podręcznika. Naszym celem jest uświadomienie, jak szeroki jest zakres hydrotechniki i jak wiele jest potencjalnych obszarów zastosowania metodyki BIM.

morskie budowle hydrotechniczne
Księżyc w pełni, wejście do portu w Gdyni Źródło: archiwum HydroBIM

Nowoczesna inżynieria cyfrowa w hydrotechnice

Hydrotechnika jest naszą pracą i pasją. Pewnie nie uwierzysz, ale mamy w naszym zespole inżynierów, którzy dla przyjemności, z rodzinami odwiedzają zapory i inne budowle hydrotechniczne.

Technologia BIM daje możliwość efektywnego zarządzania informacją o budowli na każdym etapie cyklu jej życia.

Obniża koszty projektowania, budowy i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych.

Jøns Sjøgren, szef podkomisji technicznej ISO, opierając się na doświadczeniach brytyjskich twierdzi, że BIM pozwala zaoszczędzić do 22% kosztów inwestycji.

Skontaktuj się z HydroBIM, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wdrożyć BIM i zyskać realne korzyści.

Powiązane wpisy:

Budowle hydrotechniczne i BIM
Przewiń na górę