Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Paragraf 33a – interpretacja GGK

paragraf 33a

Dokument zatytułowany „Dobre praktyki dotyczące stosowania §33a rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków„, wydany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, to ważne źródło informacji dla specjalistów z branży GIS, ale nie tylko. Wydany 7 listopada 2023 roku, ma na celu wyjaśnienie i ułatwienie stosowania przepisów prawa wodnego oraz rozporządzeń dotyczących ewidencji gruntów i budynków, szczególnie w kontekście ustalania linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych. Tym samym jest ważny w kontekście projektowania branży hydrotechnicznej, dlatego zajmujemy się nim w HydroBIM.

Kontekst prawny

Najważniejszym aktem prawnym, do którego odnosi się dokument jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne. Kolejnym dokumentem jest rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które określa zasady prowadzenia ewidencji gruntów. Dodatkowo, dokument odnosi się do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.

Paragraf 33a Rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków

„Dobre praktyki” mają na celu rozwiać wątpliwości w interpretacji i stosowaniu przepisów Prawa Wodnego oraz rozporządzeń dotyczących ewidencji gruntów i budynków. Oto główne zagadnienia, na które zwraca uwagę publikacja:

 • sposób wykazywania w ewidencji przebiegu granic działek ewidencyjnych w kontekście cieków naturalnych, jezior i innych zbiorników wodnych.
 • wymagania precyzyjnego określenia linii brzegu
  • znaczenie dokładnego ustalania tej linii dla celów prawnych i administracyjnych, w tym dla określenia granic własności.

  Wpływ na zarządzanie gruntami i wodami

  Precyzyjne ustalenie linii brzegu ma znaczenie dla zarządzania gruntami i wodami, w tym dla planowania przestrzennego i ochrony środowiska. Wpływa na prawa własności i użytkowania terenów przyległych do cieków wodnych.

  Dokument dostarcza wytycznych, jak należy dokonywać pomiarów i sporządzać dokumentację w kontekście linii brzegowej.

  Procedury i dokumentacja

  „Dobre praktyki…” zawierają wytyczne dotyczące procedur pomiaru linii brzegu zgodnie z paragrafem 33a, wskazując na wymagania dotyczące dokumentacji technicznej i sprawozdań. Wyjaśniono, jakie informacje powinny zawierać sprawozdania techniczne, w tym analizę materiałów zasobu, identyfikację linii brzegu oraz dokładność tej identyfikacji. Podkreślono również znaczenie dokładnego sporządzania szkiców polowych i wykazów współrzędnych punktów granicznych.

  Ujawnienie w bazie EGIB

  Sekcja ta koncentruje się na procesie ujawniania nowych działek, odcinków i punktów granicznych w bazie Ewidencji Gruntów i Budynków (EGIB). Wyjaśniono, jakie dokumenty są niezbędne do ujawnienia zmian w bazie oraz jakie procedury należy stosować, aby te zmiany były prawidłowo rejestrowane. Szczególny nacisk położono na zasady dotyczące sporządzania szkicu polowego i wykazu współrzędnych punktów granicznych.

  Podsumowanie

  „Dobre praktyki dotyczące stosowania §33a rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków” to dokument, który ułatwia zrozumienie i stosowanie przepisów Prawa Wodnego oraz rozporządzeń dotyczących ewidencji gruntów i budynków. Dokument ma podstawowe znaczenie dla praktyki geodezyjnej, zwłaszcza w kontekście zarządzania gruntami i wodami. Pełna treść „Dobrych praktyk” jest dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, a dodatkowe informacje na temat prawa wodnego i rozporządzeń można znaleźć na stronach rządowych poświęconych prawu i regulacjom w Polsce.

  Źródło ilustracji tytułowej: pixabay.com

  Paragraf 33a – interpretacja GGK
  Przewiń na górę