Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Operat wodnoprawny w projektach infrastruktury

operat wodnoprawny

Operat wodnoprawny stanowi jeden z niezbędnych składników wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku projektów infrastruktury liniowej, wpływ takich inwestycji na środowisko wodne jest po pierwsze nieunikniony, po drugie wielowymiarowy. Dlatego prawidłowe przygotowanie operatu wodnoprawnego ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia całej inwestycji. 

Operat wodnoprawny w projektach kolejowych.

Projekty kolejowe, ze względu na specyfikę i skomplikowaną integrację wielobranżową, stawiają przed branżą hydrotechniczną wiele wyzwań. Oto niektóre problemy i kwestie, które wymagają uwagi:

  • Zapewnienie odpowiedniego odprowadzania wody – z uwagi na duże zmiany ukształtowania terenu – konieczne jest zapewnienie efektywnego systemu odwodnienia, który zapobiegnie gromadzeniu się wody i możliwym podtopieniom.
  • Budowa mostów i przepustów w ciągu cieków i urządzeń wodnych wymaga precyzyjnego projektowania, aby nie zakłócić naturalnego przepływu wody i nie naruszyć stabilności brzegów.
  • Wykopy i inne prace ziemne wpływają na dynamikę wód gruntowych. Ważne jest, aby te działania nie prowadziły do obniżenia poziomu wód gruntowych i podziemnych czy ich zanieczyszczenia.
  • W wielu miejscach nowe linie kolejowe mogą krzyżować się z istniejącą infrastrukturą hydrotechniczną, na przykład kanały czy budowle przeciwpowodziowe. Wymaga to szczegółowego planowania i koordynacji.

Dlatego opracowanie operatu wodnoprawnego jest ważnym elementem postępowania administracyjnego, które w efekcie skutkuje uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wykorzystanie narzędzi informatycznych do przygotowania operatu wodnoprawnego

W przypadku rozległych inwestycji kolejowych, takich jak CPK, w celu prawidłowej identyfikacji kolizji z projektowaną infrastrukturą w HydroBIM wykorzystujemy nasze umiejętności integracji danych NMT, BIM i GIS oraz wykorzystujemy zaawansowane oprogramowanie do analiz hydrologicznych, jak SCALGO.

operat wodnoprawny

Dzięki takiej metodyce pracy jesteśmy w stanie określić wpływ planowanej inwestycji na stosunki wodne na danym obszarze i skutecznie zaproponować warianty optymalne pod kątem gospodarki wodnej, która obejmuje obejmuje racjonalne zarządzanie wodą oraz szeroko pojętą ochronę jej zasobów.

Inżynierowie HydroBIM potrafią posługiwać się także sprzętem analogowym.

Hydrotechnika a integracja wielobranżowa

Projekty kolejowe CPK są realizowane z wykorzystaniem narzędzi technologii BIM. Pozwala to na efektywną integrację wielobranżową, co ma fundamentalne znaczenie dla jakości i szybkości prac projektowych. Znaczenie ma tu biegłość w posługiwaniu się narzędziami metodyki BIM dla uzyskania optymalnego efektu końcowego.

operat wodnoprawny

Jak prawidłowo opracowany operat wodnoprawny wpływa na tempo uzyskania decyzji wodnoprawnej?


Można by się zastanawiać, dlaczego tak dużo uwagi poświęca się operatowi wodnoprawnemu. Otóż odpowiedź jest prosta – prawidłowo sporządzony operat znacząco zwiększa szanse na szybkie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Operat wodnoprawny to nie tylko formalny wymóg, ale przede wszystkim dokument, który przedstawia pełną analizę wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko wodne.

Staranne przygotowanie operatu świadczy także o profesjonalizmie i zaangażowaniu inwestora. Demonstruje, że inwestor traktuje poważnie kwestie ochrony środowiska wodnego. Co więcej, prawidłowo przygotowany operat zmniejsza ryzyko odwołań od decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego przez inne strony, takie jak organizacje ekologiczne, administratorzy cieków i urządzeń, czy  mieszkańcy. Jeśli wszystkie aspekty są dokładnie rozważone i opisane, trudniej jest kwestionować ważność i prawidłowość takiej decyzji.

Dokładna analiza, profesjonalne podejście i zrozumienie obowiązujących przepisów umożliwiają rzetelne przygotowanie operatu wodnoprawnego. To nie tylko spełnienie formalności, ale przede wszystkim klucz do szybkiego zakończenia procedury uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. 

Ile kosztuje opracowanie operatu wodnoprawnego?

Koszt opracowania operatu zależy od nakładu pracy, którą trzeba wykonać. Dlatego każdy przypadek wymaga indywidualnej wyceny. W HydroBIM pracujemy w systemie Team Leasing, czyli delegujemy do wykonania zadania zespół specjalistów dostosowany do specyfiki projektu. Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych uzyskujemy wyższą dokładność obliczeń a dzięki wizualizacjom 3D i symulacjom w programach typu SCALGO Live uzyskujemy pewność, że proponowane rozwiązania projektowe są prawidłowe.

Zamów operat wodnoprawny w HydroBIM

W HydroBIM zajmujemy się projektowaniem rozwiązań hydrotechnicznych i analizami hydrologicznymi przy zadaniach infrastruktury liniowej.  To często niedoceniana specjalizacja, w dodatku mało „medialna”. Pewnie dlatego w Polsce kształci się coraz mniej inżynierów hydrotechników.  Takich, którzy łączą hydrotechnikę ze znajomością metodyki BIM jest jeszcze mniej. Dlatego HydroBIM jest cenionym podwykonawcą branży hydro w projektach CPK. Do naszych zadań należy między innymi opracowanie operatów wodnoprawnych.

Jeśli chcesz mieć rzetelny i prawidłowo sporządzony operat wodnoprawny, skontaktuj się z nami.

Spółka HydroBIM (r. zał. 2019) reprezentuje awangardę w dziedzinie nowoczesnego projektowania, skupiając się na specjalistycznych zastosowaniach technologii BIM i GIS w hydrotechnice. Jako dedykowany partner w realizacji zadań hydrotechnicznych i hydrologicznych, współpracuje z biurami projektowymi, inwestorami oraz generalnymi wykonawcami.

Korzystając z zaawansowanej wiedzy i doświadczenia w zakresie integracji danych NMT, GIS i BIM, HydroBIM tworzy precyzyjne modele, symulacje oraz wizualizacje 3D. Dzięki temu gwarantuje wyższą jakość projektów, dokładność, oszczędność czasu oraz efektywne odbiory robót i raportowanie. W efekcie, współpraca z HydroBIM przekłada się na znaczącą przewagę konkurencyjną dla firm.

Strategię i kierunek rozwoju firmy wyznacza jej założyciel, Tomasz Rajpold. To doświadczony inżynier hydrotechnik, BIM Manager oraz gorący zwolennik tej technologii w hydrotechnice.
HydroBIM oferuje usługi podwykonawstwa branży hydrotechnicznej w atrakcyjnym modelu HydroBIM Leasing, co czyni współpracę jeszcze bardziej korzystną i elastyczną dla klientów.

Źródło wykorzystanych ilustracji: archiwum HydroBIM

Operat wodnoprawny w projektach infrastruktury
Przewiń na górę