Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 tj.), decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych DUŚ jest wymagana dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o ile decyzja ta poprzedzać będzie wydanie innej decyzji określonej w przepisach prawnych.

Dobrym przykładem może być uzyskanie Decyzji Środowiskowej dla inwestycji jaką jest budowa wałów na potoku Gogołówka. HydroBIM miał udział w procesie uzyskania decyzji.

Czym jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych?

Wydanie decyzji DUŚ następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, a także innych decyzji inwestycyjnych, określonych w art. 72.

Budowa wałów przeciwpowodziowych na potoku Gogołówka

Inwestycja jest realizowana jako jedna z trzech części zadania wymienionego w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Głównym celem PZRP jest ograniczenie potencjalnych, negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te prowadzić będą m.in. do obniżenia strat powodziowych. 

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa prawostronnego obwałowania Wisłoki w km 89+300 – 91+00 w miejscowości Brzostek” zostało podzielone na :

  • „Budowę obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości ok. 1300 m”, 
  • „Budowę odcinka drogi krajowej nr 73, której nasyp drogowy będzie pełnił funkcję wału przeciwpowodziowego na odcinku od obwałowania cofkowego na potoku Słony do obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości ok. 750 m” oraz 
  • „Budowę obwałowania cofkowego na potoku Słony na długości ok. 700 m. oraz budowa obwałowania cofkowego na potoku Dębówka na długości ok. 500 m” – Inwestorem jest Gmina Brzostek.

Inwestycja realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U.2021.484 j.t.) –  tak zwana. specustawa powodziowa.

Budowa wałów na potoku Gogołówka kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane, a wymienionych w §3. ust. 1 pkt. 67) „budowle przeciwpowodziowe, w rozumieniu art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód;”.

Jak Biuro Projektowe HydroBIM pomogło uzyskać decyzję środowiskową?

Firma HydroBIM opracowała Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, która została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony środowiska, zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247j.t.).

Zakres KIP określa art. 62a w/w ustawy: „Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69”.

Analiza uwarunkowań środowiskowych jest elementem koniecznym dla prawidłowego wyznaczenia trasy projektowanego obwałowania.

Dzięki zastosowaniu systemów GIS przeprowadziliśmy bardzo szczegółową analizę możliwego wpływu na środowisko, na przykład:

  • zorientowaliśmy usytuowanie inwestycji względem jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
 decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
opracowanie własne HydroBIM
  • zweryfikowaliśmy występowanie ewentualnych kolizji z obszarami chronionymi, w tym siedliskami fauny i flory.
decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
opracowanie własne HydroBIM
  • zidentyfikowaliśmy i oznaczyliśmy drzewa i krzewy przeznaczonych do wycinki; opracowanie na podstawie danych GIS i inwentaryzacji przyrodniczej.
decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
Integracja BIM i danych GIS – opracowanie własne HydroBIM

Opracowanie GIS dołączyliśmy do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, dzięki czemu łatwo można zweryfikować odziaływanie inwestycji na środowisko.

Wykorzystanie metodyki BIM przy tworzeniu modelu 3D i lokalizacji kolizji

Na podstawie mapy do celów projektowych, wykonaliśmy modelu terenu, a następnie poszczególne elementy inwestycji – wygenerowalismy powierzchnię projektowanego obwałowania i przejazdu przez wał.

Wykonanie modelu 3D pozwala na idealne dopasowanie projektowanych rozwiązań do warunków rzeczywistych, a także rozwiązanie problemu ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą. Zlokalizowane kolizje można wyeliminować na etapie projektu budowlanego, po uzyskaniu warunków gestorów kolizyjnej infrastruktury technicznej

Skrzyżowanie projektowanego wału z gazociągiem DN 1000 mm Strachocina – Pogórska Wola, który stanowi ważny etap wdrożenia na terenie Polski koncepcji środkowoeuropejskiego Korytarza gazowego Północ-Południe i jest gazociągiem wysokiego ciśnienia (ciśnienie robocze 8.4MPa), już na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej spowodowało konieczność modyfikacji trasy projektowanego wału, w porozumieniu z zarządcą gazociągu tj. GAZ-SYSTEM S.A. (Informacje o gazociągu tu: https://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/strachocina-pogorska-wola/)

Dzięki połączeniu metodyki BIM z danymi GIS oraz wiedzą ekspercką naszych projektantów, już na etapie prac przedprojektowych, takich jak decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, przeprowadzamy szczegółową analizę wraz z oceną zagrożeń, które mogą opóźnić lub podnieść koszty realizacji projektu.

Na dalszych etapach projektowych zastosowanie metodyki BIM pozwala na opracowanie szczegółowych harmonogramów i kosztorysów planowanych prac, co przekłada się na ułatwienie pracy w terenie, w trakcie prac budowlanych.

Podsumowanie

Dzięki opracowaniu HydroBIM, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych została wystawiona. Niejako „przy okazji” metodyka BIM pozwoliła na weryfikację kilku istotnych elementów projektu.

Jeśli szukasz wsparcia w realizacji projektów hydrotechnicznych, sprawdź naszą ofertę lub skontaktuj się bezpośrednio z Prezesem HydroBIM, Tomaszem Rajpoldem.

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
Przewiń na górę