Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

inżynier nadzoru inwestorskiego

Nowoczesne inwestycje hydrotechniczne służą poprawie jakości życia ludności. Dawno minęły czasy betonowania rzek. Współczesna inżynieria wodna ma na uwadze zarówno zrównoważony rozwój gospodarczy jak i ochronę środowiska. Budowle hydrotechniczne muszą spełniać ostre wymogi środowiskowe i bezpieczeństwa, dlatego inspektor nadzoru inwestorskiego ma odpowiedzialne zadanie. W HydroBIM do nadzorów inwestorskich wykorzystujemy najnowsze rozwiązania cyfrowe, jak: 

  • metodykę BIM, 
  • integrację danych GIS z modelem BIM,
  • skaning z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, popularnie nazywanych dronami.

Wykorzystując narzędzia chmurowe prowadzimy efektywnie rady budowy online, a interesariusze procesu budowlanego otrzymują przejrzyste i kompletne informacje.

Nadzór autorski a nadzór inwestorski – podobieństwa i różnice

Nadzór autorski różni się od nadzoru inwestorskiego tym, że nadzór autorski polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, natomiast nadzór inwestorski obejmuje szerszy zakres działań, takich jak kontrola budżetu czy terminów realizacji.Do zadań nadzoru autorskiego należy kontrola jakości prac, sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem, a także wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości oraz doradztwo w zakresie technologii i materiałów. Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest kontrolowanie realizowanych robót budowlanych oraz decyzji, jakie podejmuje kierownik budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego

Cechy dobrego nadzoru inwestorskiego w branży hydrotechnicznej

Dobry nadzór inwestorski powinien cechować się kompetencjami i doświadczeniem w branży hydrotechnicznej, co pozwala na skuteczne wykrywanie ewentualnych problemów i szybkie proponowanie właściwych rozwiązań.

Rzetelny inspektor nadzoru inwestorskiego jest obiektywny, niezależny od interesariuszy związanych z inwestycją i sprawiedliwy w ocenie jakości wykonanych prac.

Jak znaleźć ekspertów z dziedziny hydrotechniki?

Na pierwszym Kongresie Projektantów i Inżynierów, który odbył się w marcu 2023 paneliści zgodnie twierdzili, że inżynierów hydrotechników w Polsce nie przybywa. To niszowa specjalizacja. Hydrotechników, którzy swobodnie się czują w metodyce BIM jest jeszcze mniej. 

Jeśli szukasz dobrego nadzoru autorskiego, sprawdź kwalifikacje oraz doświadczenie osób, które mają pełnić tę funkcję. Skorzystaj z rekomendacji innych inwestorów, rozmawiaj z przedstawicielami organizacji branżowych, nie polegaj wyłącznie na informacjach podawanych na stronach internetowych firm świadczących usługi nadzoru inwestorskiego.

Sprawdź referencje oraz opinie klientów, którzy już korzystali z usług danej firmy lub eksperta. To pozwoli na lepsze zorientowanie się w jakości świadczonych usług.

Rola nowoczesnych technologii w inwestycjach hydrotechnicznych

Współczesne technologie cyfrowe są do dyspozycji świadomych Inwestorów i  firm wykonawczych. Nie są one jednak wymagane w projektach publicznych, a takie w większości są projekty inżynierii wodnej. Jednak trzeba pamiętać, że wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań przyczynia się do zwiększenia efektywności realizacji projektów oraz ochrony środowiska.

Kwestie środowiskowe są kluczowe dla każdej inwestycji budownictwa wodnego. Wykorzystanie technik przywracania ekosystemów, takich jak rekultywacja mokradeł czy rewitalizacja rzek, wpływa na poprawę jakości środowiska i ochronę bioróżnorodności. Dobry nadzór projektowy powinien być świadomy tych możliwości i wspierać inwestora w ich wdrażaniu. W trakcie realizacji inwestycji hydrotechnicznych istotne jest prowadzenie bieżącego monitoringu środowiska. Inspektor nadzoru inwestorskiego kontroluje przestrzeganie zasad ochrony środowiska, takich jak zarządzanie odpadami czy ochrona siedlisk przyrodniczych, oraz podejmuje odpowiednie działania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Etap projektu – identyfikacja potencjalnych problemów i ryzyk

Większość współcześnie wykonywanych projektów jest realizowana w technice 2D. Nie ma w tym nic złego, jednak projektowanie “płaskie” jest obarczone większym ryzykiem błędu. Dlatego w HydroBIM pierwszym etapem pracy nadzoru inwestorskiego jest przekształcenie projektu 2D do postaci modelu 3D i zintegrowanie go z danymi GIS i numerycznym modelem terenu. Takie działanie pozwala ulokować projekt w wirtualnie odtworzonym środowisku oraz pozwala zlokalizować potencjalne zagrożenia i realne kolizje. To nie teoria – wielokrotnie już dowiedliśmy słuszności tego twierdzenia w praktyce.

Nadzór inwestorski na etapie realizacji inwestycji

Podczas realizacji inwestycji, inspektor nadzoru inwestorskiego sprawuje kontrolę jakości wykonania robót, porównując je z założeniami projektu, dobrymi praktykami obowiązującymi w branży, harmonogramem i kosztorysem. Do modelu BIM dodajemy więc kolejne wymiary: 4D (czas), 5D (budżet)

Inwestycje hydrotechniczne są rozległe – na przykład wały przeciwpowodziowe mają kilka, nawet kilkanaście kilometrów długości.  Dlatego do nadzoru wykorzystujemy drony, które pozwalają na szybkie pozyskiwanie wysokiej jakości danych terenowych, powiązanych z osnową geodezyjną.

Dzięki temu potrafimy szybko skontrolować jakość wykonywanych prac budowlanych i prezentować dane porównawcze w formie zrozumiałej nie tylko dla inżynierów.

Odbiór techniczny i opracowanie dokumentacji końcowej

Nadzór inwestorski uczestniczy w odbiorze technicznym robót, sprawdzając czy wszystkie prace wykonano zgodnie z projektem oraz czy budowla spełnia wymagane normy bezpieczeństwa i przepisy środowiskowe.

Po zakończeniu inwestycji, nadzór opracowuje dokumentację końcową, zawierającą informacje o wykonanych pracach, ich jakości oraz wszelkich odstępstwach od założeń projektowych.

Jak uniknąć pułapek przy wyborze inspektora nadzoru inwestorskiego?

Chociaż współpraca z nadzorem inwestorskim przynosi wiele korzyści, istnieje kilka pułapek, na które warto zwrócić uwagę podczas poszukiwania odpowiedniego inspektora.

Pamiętaj, aby wybrać nadzór inwestorski, który nie ma żadnych powiązań z innymi uczestnikami projektu, takimi jak wykonawcy czy dostawcy materiałów. Dzięki temu unikniesz potencjalnych konfliktów interesów oraz zagwarantujesz obiektywność i rzetelność nadzoru.

Przed podjęciem współpracy z nadzorem sprawdź jego kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie w hydrotechnice. Dobrym rozwiązaniem może być także zwrócenie się do innych inwestorów, którzy współpracowali z danym nadzorem, aby poznać ich opinie i doświadczenia.

Przed podpisaniem umowy z nadzorem inwestorskim trzeba jasno określić warunki współpracy, takie jak zakres obowiązków, terminy, sposób rozliczenia czy sposób komunikacji. Dzięki temu unikniemy nieporozumień oraz zapewnimy sprawną realizację inwestycji. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, dlatego inspektor nadzoru inwestorskiego musi być w pewnym stopniu elastyczny i gotowy na dostosowanie się do zmieniających się okoliczności. Oczywiście w ramach swoich obowiązków i zasad sztuki budowlanej.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego jest kluczowy dla sukcesu każdego projektu hydrotechnicznego. Dzięki współpracy z dobrym nadzorem inwestor zyskuje nie tylko gwarancję jakości realizowanych prac oraz zgodności z projektem, ale również wsparcie w podejmowaniu decyzji, dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój, a także możliwość rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii. W efekcie, inwestycje mają większe szanse na powodzenie oraz długoterminowe korzyści dla Inwestora i środowiska.

Powiązane treści:

Inspektor nadzoru inwestorskiego
Przewiń na górę