Nowy wymiar hydrotechniki

Nowoczesne biuro projektowe, wyspecjalizowany podwykonawca hydrotechniki w projektach infrastruktury liniowej.

Różnorodność biologiczna a mała retencja

różnorodność biologiczna

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności. W ten sposób upamiętniono datę zatwierdzenia założeń Konwencji o Różnorodności Biologicznej w 1992 roku. Czym jest różnorodność biologiczna i jaki wpływ na nią mają inwestycje hydrologiczne? Zdania są podzielone. Organizacje środowiskowe często protestują, lecz pamiętajmy, że każdy medal ma dwie strony.

Jakie znaczenie ma różnorodność biologiczna?

Intuicyjnie rozumiemy, że bioróżnorodność jest korzystna. I jest to prawda. Bogate i zróżnicowane ekosystemy mają większą zdolność stabilnego funkcjonowania. Pod pojęciem różnorodności biologicznej rozumiemy zróżnicowanie

  • ekosystemów
  • gatunków roślin i zwierząt
  • różnorodność genetyczną

Najlepszym przykładem zróżnicowanego i bogatego ekosystemu są lasy deszczowe Amazonii. Jeśli spojrzymy w mniejszej skali, na bioróżnorodność w Polsce to okaże się, że żyjemy w kraju o stosunkowo wysokiej różnorodności biologicznej. Według FDPA w Polsce występuje około 17 tysięcy gatunków roślin i nawet 45 tysięcy gatunków zwierząt. Uczciwie trzeba dodać, że 90% tej liczby stanowią owady, co pokazuje jak ważną pełnią rolę w środowisku.

Do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu niezbędna jest energia i woda. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że zarówno powodzie jak i susze mają negatywny wpływ na różne ekosystemy. Tym bardziej zasadne jest pytanie – czy inwestycje hydrotechniczne, których celem jest przede wszystkim zapobieganie skutkom powodzi i suszy szkodzą czy służą ochronie środowiska?

różnorodność biologiczna

Czym jest retencja wody?

Retencja (łac. retentio) to zatrzymywanie i gromadzenie wody, mające na celu spowolnienie spływu. Tym samym chronić przed powodzią oraz zapobiegać suszy.

Ostatnio, przy okazji inwestycji w Siarzewie padają argumenty, że tamy powodują powodzie i susze. Trudno podzielić taką argumentację. Z pewnością większy wpływ na retencję naturalną mają na przykład kopalnie odkrywkowe i wycinanie lasów. Wniosek jest prosty – jeśli retencja naturalna jest niewystarczająca, konieczna jest retencja sztuczna. W Polsce jest kilkanaście dużych zbiorników retencyjnych, na przykład powstałe w latach 60-tych ubiegłego wieku Jezioro Solińskie.

różnorodność biologiczna jezioro solińskie
Zapora wodna w Solinie

Ostanie 30 lat pokazało, że istniejące duże zbiorniki retencyjne nie wystarczają, by skutecznie chronić przed powodziami i suszami. Dlatego program inwestycyjny Rządu na najbliższe lata zakłada poważne inwestycje w budowle hydrotechniczne. Rządzący doskonale zdają sobie sprawę, że budowa dużych zbiorników retencyjnych nie wystarczy, żeby rozwiązać problem w skali całego kraju. Dlatego Wody Polskie przykładają dużą wagę do popularyzacji i rozwoju programów wspierających małą retencję.

Mała retencja wspiera różnorodność biologiczną

Przez małą retencję rozumiemy działania lokalne, mające korzystny wpływ na zatrzymanie lub spowolnienie spływu wód. Mogą to być na przykład:

  • stawy i małe zbiorniki wodne
  • ochrona terenów podmokłych
  • kwietne łąki
  • renaturalizacja lokalnych rzek i strumieni
  • nawodnienia rolnicze
  • zielone miasta

Mała retencja to także gromadzenie wody deszczowej a nawet oczka wodne w przydomowych ogródkach.

Dowiedz się, jak Wody Polskie zapobiegają suszy, wspierając programy małej retencji.

różnorodność biologiczna
kwietne łąki służą rozwojowi różnorodności biologicznej

Gminy i społeczności lokalne są mocno zainteresowane programami rozwoju małej retencji. Działania tego typu wpływają nie tylko na obniżenie zagrożenia powodzią. Niebagatelny wpływ ma urozmaicenie krajobrazu i utrzymanie a nawet rozwój różnorodności biologicznej, co wpływa korzystnie na atrakcyjność turystyczną i większe dochody. Przy pozyskiwaniu budżetów na nowe projekty i na potrzeby konsultacji społecznych doskonale sprawdzają się cyfrowe wizualizacje 3D, które przygotowuje HydroBIM. Projektem, przy którym obecnie pracujemy wykorzystując metodykę BIM, jest analiza koncepcji małej retencji dla gminy Wielopole Skrzyńskie.

Różnorodność biologiczna a mała retencja – podsumowanie

Małe, lokalne zbiorniki retencyjne z pewnością korzystnie wpływają na bioróżnorodność. Warto docenić wsparcie Wód Polskich i działania gmin mające na celu rozwój małej retencji. Różnorodność biologiczna zyskuje warunki rozwoju, a zapobiegając suszom i powodziom hydrotechnika wpływa korzystnie na środowisko naturalne i rozwój ekosystemów.

Jeśli zainteresował Cię temat wykorzystania technologii i metodyki BIM w hydrotechnice, zapraszamy do kontaktu z HydroBIM

Powiązane tematy:

Różnorodność biologiczna a mała retencja
Przewiń na górę